18.04

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 17.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЧЧИНА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112811

3. Місцезнаходження

21011 Вінниця Ватутіна,172

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)272900 (0432)272900

5. Електронна поштова адреса

main@vinnitsa.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.vinnichyna-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Зміна складу посадових осіб емітента

 

II. Текст повідомлення

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 року) у зв'язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісії Товариства.

Посадова особа Іскра Ігор Іванович (не надана згода фізичної особи на розкриття паспортних даних ), яка займала посаду Голова Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки.

Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.

Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 17.04.2018 р.

Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства (Протокол від 17.04.2018 року) у зв'язку із припиненням повноважень та діяльності Ревізійної комісі Товариства. Посадова особа Вертійова Антоніна Дмитрівна (не надана згода на фізичної особи на розкриття паспортних даних), яка займала посаду Член Ревізійної комісії, припинила повноваження.

Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%.

Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0грн.

Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.

Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 3 роки. Нікого не обрано замість особи, повноваження якої припинено.

 

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Злотницький Сергій Миколайович

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

18.04.2018 р.

(дата)