31.05

Повідомлення про виникнення особливої інформації

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЧЧИНА-АВТО"

2. Код за ЄДРПОУ

03112811

3. Місцезнаходження

21011 Вінниця Ватутіна,172

4. Міжміський код, телефон та факс

(0432)272900 (0432)272900

5. Електронна поштова адреса

main@vinnitsa.com

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

www.vinnichyna-avto.ukravto.ua

7. Вид особливої інформації відповідного до вимог глави 1 розділу ІІІ або   інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю відповідного до вимог глави 2 розділу ІІІ цього Положення

Відомості про набуття прямо або опосередковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості акцій, які належать їй та її афілійованим особам, домінуючого контрольного пакета у розмірі 95 і більше відсотків, простих акцій акціонерного товариства

 

II. Текст повідомлення

30.05.2018 р. емітент отримав від власника акцій інформацію про набуття права власності на домінуючий контрольний пакет акцій відповідно до ст.65-2 Закону України "Про акціонерні товариства".

Найвища ціна придбання акцій протягом 12 місяців, що передують дню набуття такого пакета акцій включно з днем набуття: 10,00 (десять) грн.;

Дата набуття такого пакета: 29.05.2018 р. ;

Найменування власника акцій: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКА АВТОМОБІЛЬНА КОРПОРАЦІЯ";

 Ідентифікаційний код: 03121566;

Розмір частки власника  акцій в загальній кількості акцій до набуття права власності на такий пакет акцій: 91,067601%;

Розмір частки власника  акцій в загальній кількості голосуючих акцій до набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 99,986480%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості акцій після набуття права власності на такий пакет акцій: 96,133169%;

Розмір частки власника акцій в загальній кількості голосуючих акцій після набуття права власності на такий пакет акцій (у разі наявності інформації): 99,994455%.

 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2.

Генеральний директор

 

 

 

Злотницький С.М.

 

(підпис) 

(ініціали та прізвище керівника) 

 

 

 31.05.2018р.

(дата)