Юридическая информация

Підсумки голосування з питать порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО", що відбулися 17.04.2017р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Зміна складу посадових осіб емітента 17.04.2018

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента - Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів 17.04.2018р.

Інформація для акціонерів

Повідомлення про скликання річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ "ВІННИЧЧИНА-АВТО" на 17.04.2018 р.

Повідомлення про виникнення особливої інформації - Рішення емітента про утворення, припинення його філій, представництв 30.01.2018р.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОРЯДОК РЕАЛІЗАЦІЇ АКЦІОНЕРАМИ ПЕРЕВАЖНОГО ПРАВА НА ПРИДБАННЯ АКЦІЙ ДОДАТКОВОЇ ЕМІСІЇ